Alg. voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

 

 1. Inleidende bepalingen.

 

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn vastgesteld door Kreuze Asbestsanering v.o.f., hierna te noemen Kreuze. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering van deze overeenkomsten op het terrein van het verwijderen van toxische en gevaarlijke bouwmaterialen, die worden uitgevoerd door Kreuze. De diensten worden verricht zoals omschreven of opgesomd in de werkplanomschrijving of het plan van aanpak, die na overleg met de opdrachtgever tot stand komen, dan wel anderszins omschreven. De werkplanomschrijving c.q. het plan van aanpak is onderdeel van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever en behelst een werkomschrijving op basis waarvan de diensten worden uitgevoerd. De door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door deze voorwaarden buiten werking gesteld. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn pas bindende nadat zij schriftelijk door de opdrachtnemers zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de opdracht c.q. overeenkomst waarvoor zij zijn gemaakt.

 

 1. Definities.

Opdrachtgever: Eenieder die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten c.q. wenst te sluiten. Niet als opdrachtgever in de zin van deze algemene voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie in onderaanneming diensten worden verricht, welke door hem of haar zelf zijn aangenomen.

Opdrachtnemer: Kreuze

DTA: Deskundig Toezichthouder Asbestsanering

DAV: Deskundig Asbest Verwijderaar

Asbestverwijderingsbesluit: Het vigerende besluit dat de verspreiding van asbest in het milieu beoogd te beperken.

Asbestbesluit Arbowet: De wet dat regels stelt aan het beroepsmatig werken met asbest.

Daguren: Uren, deel uitmakend van normale werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 7:00 en 17:00 uur.

SC:530: eisen op het gebied van asbestverwijdering

 

 1. Aanbiedingen.

Alle aanbiedingen en offertes worden schriftelijk dan wel mondeling gedaan en zijn vrijblijvend, tot op het moment waarop opdrachtgever en opdrachtnemer op basis van de offerte een overeenkomst zijn aangegaan. Toezending van aanbiedingen en/of documentatie verplicht de opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst. Tussentijdse verhogingen op basis van nieuwe regelgeving worden altijd doorberekend.

 

 1. Opdrachtbevestiging

Nadat door de opdrachtnemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de op drachtgever van de opdrachtbevestiging plus de werkomschrijving, mag de aannemer ervan uitgaan, dat de opdrachtgever zich met de opdrachtbevestiging en werkomschrijving volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen acht dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en werk omschrijving de aannemer door middel van een aangetekend schrijven van het tegendeel bericht. Indien in wederzijds overleg binnen acht dagen met de werkzaamheden worden begonnen vervalt het bovengenoemde en dient de opdrachtgever binnen de wederzijds overeengekomen dagen it door middel van een aangetekend schrijven van het tegendeel te berichten.

Uitsluitend de voorwaarden gesteld op de opdrachtbevestiging en de daarbij behorende werkomschrijving zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging de werkomschrijving te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

 

 1. Wijziging van de overeenkomst

Wijziging van de overeenkomst kan slecht in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging. Deze is slecht dan bindend indien de daarin opgenomen wijzigingen schriftelijk door partijen zijn overeengekomen. Opdrachtnemer is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen na mededeling van dit feit aan de opdrachtgever.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer staat ervoor in dat:

Hij zich verplicht te voldoen aan de eisen geformuleerd in de vigerende SC:530.

Opdrachtgever staat ervoor in dat:

Hij voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

Hij tijdig informatie hemzelf of derden betreffende verstrekt die noodzakelijk zijn voor de opdrachtnemer om de werkzaamheden adequaat te kunnen uitvoeren.

Opdrachtnemer staat in voor de juiste uitvoer van de overeenkomst met dien verstande dat indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst opdrachtnemer blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk en wenselijk zijn, opdrachtnemer naar eigen inzicht de uitvoering mag wijzigen zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt en mits de gewijzigde werkzaamheden tenminste een gelijk eindresultaat garanderen en dat de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld. De verplichting van opdrachtnemer tot juiste uitvoer van de overeenkomst beperkt zich tot de verwijdering van toxische en gevaarlijke bouwmaterialen die partijen bekend waren bij het aangaan van de overeenkomst.

Opdrachtnemer is in geen geval gehouden om in het kader van de uitvoer van de overeenkomst toxische en gevaarlijke bouwmaterialen waarvan de aanwezigheid pas blijkt uit een meting die wordt verricht na oplevering van het werk en waarvan de resultaten kennelijk niet zijn te schrijven aan partijen bij het aangaan van de overeenkomst. Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op daguren, niet zijnde daguren op christelijke of nationale feestdagen. Afwijkingen hiervan kan alleen in bijzondere omstandigheden na onderlinge afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De met deze afwijking gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de verwijderde toxische of gevaarlijke bouwmaterialen, tenzij anders is overeengekomen.

 

 1. Oplevering

Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:

Na reiniging van de ruimten en als bij de eindmeting wordt vastgesteld dat de concentratie van gevaarlijke en/of toxische bouwmaterialen binnen wettelijk gestelde grenswaarden valt. Opdrachtnemer wordt geacht de overeenkomst juist en volledig te hebben uitgevoerd. Tenzij anders is overeengekomen dienen de kosten van deze eindmeting door de opdrachtgever te worden voldaan.

 

 1. Prijzen

Schriftelijke prijsopgaven zijn bindend, tenzij nadrukkelijk ander is overeengekomen.

De prijs is gebaseerd op een inventarisatierapport. Indien tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden afwijkingen in de omvang of complexiteit van het werk aan het licht komen die na het oordeel van de opdrachtnemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, dan zal die aanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van het in artikel 4 gestelde plaatsvinden.

Tenzij anders vermelde zijn de prijzen van de opdrachtnemer:

Inclusief alle voor de deskundige uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en beschermingsmiddelen exclusief btw, invoerrecht, belastingen, heffingen, precario en andere rechten inclusief de kosten van vervoer en verzekering.

Inclusief de kosten van het afstorten van de verwijderende toxische en gevaarlijke bouwmaterialen op een daartoe aangewezen stortplaats.

Aangewezen in Nederlandse valuta of in euro.

Bij verrichten van werkzaamheden is het de opdrachtnemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de nutsvoorzieningen ten behoeve van de opdrachtgever zoals water, gas, elektriciteit en riool (afwatering).

 

 1. Aansprakelijkheid

Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald staat opdrachtnemer in voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde diensten met inachtneming van de volgende beperkingen:

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden inzake door hen gelden schade, welke niet het gevolg is van een kennelijke onzorgvuldigheid van de opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschades zoals bijvoorbeeld in de zin van productieverlies en winstderving of andere indirecte kosten.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan onder meer verf en behang als gevolg van gebruikte tape en lijmresten.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken van derden die hij ten tijde van de werkzaamheden onder zich had, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer jegens opdrachtgever en derden vervalt indien de opdrachtgever buiten de opdrachtnemer om werkzaamheden heeft laten verrichten, of indien de opdrachtgever zaken onoordeelkundig heeft behandeld.

In geval van een niet tijdige of onvolledige levering van diensten is aan de verplichting tot vergoeding van schade door de opdrachtnemer voldaan door alsnog de overeenkomst na te komen. Indien de nakoming door opdrachtnemer om welke reden dan ook niet meer mogelijk is, dan is de opdrachtnemer verplicht tot vergoeding van eventuele schade van opdrachtgever. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zich tot de werkelijk door de opdrachtgever gemaakte onkosten, met als maximum het door partijen overeengekomen factuurbedrag.

 

 1. Gewijzigde omstandigheden

Indien (verdere) uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt of in ernstige mate bemoeilijkt wordt – hetgeen onder meer het geval zal zijn bij het niet (tijdig) verkrijgen van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke vergunningen, of bij aan het object klevende en aanvankelijke verborgen gebleven belemmeringen – zullen de opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar in overleg treden om te bepalen op welke wijze de werkzaamheden zullen worden beëindigd of zullen worden voortgezet.

Voor zover de werkzaamheden zullen worden beëindigd, zullen aan de opdrachtgever de kosten in rekening worden gebracht, doen met het oog op de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer zijn gemaakt. Voor zover de werkzaamheden zullen worden voortgezet, zal zulks geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden.

 

 1. Vrijwaring

Opdrachtnemer zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor loonbelasting, premies sociale verzekeringswetten, AOW, etc.

Opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.

 

 1. Klachten

Klachten over ondeugdelijke dienstverlening, schade of vermissing van zaken of welke aard dan ook dienen binnen 8 werkdagen na oplevering schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden voorgelegd. Bij klachten is de opdrachtgever verplicht om aan de opdrachtnemer alle noodzakelijke informatie te verstrekken die nodig wordt geacht om tot een bevredigende oplossing te kunnen komen. De informatie omvat tenminste een nauwkeurige omschrijving van:

Het tijdstip waarop het gebrek is geconstateerd;

De plaats waar het gebrek is geconstateerd;

De aard en de ernst van het geconstateerde gebrek;

Een redelijke termijn waarbinnen de opdrachtnemer het geconstateerde gebrek dient te herstellen.

De opdrachtnemer is verplicht om binnen twee weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie aan de opdrachtgever kenbaar te maken.

Klachten geven de opdrachtgever niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten.

 

 1. Geschillen

Geschillen worden met uitzondering van betalingsverschillen in eerste instantie voorgelegd aan het Nederlands Arbitrage Instituut. Conform de normen vastgelegd door het Nederlands Arbitrage Instituut zullen de geschillen worden afgehandeld. Zulks laat onverlet het recht van elke van partijen het verschil aan de bevoegde burgerlijke rechter voor te leggen.

 

 1. Betaling

Betaling van de restsom is direct na oplevering verschuldigd, tenzij schriftelijk een andere betalingsregeling is overeengekomen. Betaling dien te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim raakt zonder dat daarvoor afzonderlijk ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever is vervolgens een rente verschuldigd van 1,5% per (gedeelte van een) maand over het nog openstaande bedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitgerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het met inbegrip van genoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met ene minimum van € 75,00 exclusief btw. Indien opdrachtnemer een of meer vorderingen op de opdrachtgever bezit zal de betaling die van de opdrachtgever wordt ontvangen allereerst strekken tot betaling van die vorderingen.

Indien opdrachtnemer het faillissement van de opdrachtgever aanvraagt zal deze tevens gehouden zijn naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvraag aan de opdrachtnemer te voldoen. Indien de werkzaamheden van de opdrachtnemer strekken tot het herstellen van schade waarvoor van de kant van de opdrachtgever recht bestaat op het innen van verzekeringsgelden, zal de opdrachtgever meewerken aan een cessie van zijn vordering op de verzekeraar tot de hoogte van de aanneemsom. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de btw, indien en voor zover deze niet in de verzekeringsgelden is begrepen. Betalingsverschillen kunnen worden voorgelegd aan de rechter, die volgens de wettelijke competentieregels bevoegd is.

 

 1. Toepassing recht

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

 


Bel voor een afspraak
Tel. 06-51581119